Algemeen Reglement

Algemene bepalingen

Artikel 1.

 1. De vereniging genaamd Study Association Logistics Management Rotterdam, hierna te noemen “de vereniging”, is bij notariële akte opgericht op 4 maart 2014 en is gevestigd te Rotterdam.
 2. Het algemeen reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte van 15 maart 2017.

Leden

Artikel 2.

 1. De vereniging bestaat uit:
 • Leden
 • Ereleden
 • Donateurs

Ereleden

Artikel 3.

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Ledenvergadering met tenminste 4/5 van de geldige uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend.
 2. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Donateurs

Artikel 4.

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich ten opzichte van de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.


Het lidmaatschap

Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap is enkel voor hen die studerende/docerend zijn op de Hogeschool Rotterdam, aan de studie Logistics Management.
 2. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: geslacht, naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, e-mailadres en IBAN evenals eventuele andere gegevens. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 3. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.

Aanneming van leden

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
 2. Ieder stemgerechtigd lid kan, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating van een lid. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure.
 3. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan het algemene ledenvergadering worden voorgelegd.


Rechten en plichten van leden

Artikel 7.

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 10 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het algemeen reglement te ontvangen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten en partijen.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot activiteiten en partijen, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun gegevens.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen.

Straffen

Artikel 8.

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de Hogeschool Rotterdam waaronder begrepen die ten gevolge van een overtreding tijdens een gezamenlijke activiteit met de Study Association Logistics Management Rotterdam, dienen door de leden zelf te worden gedragen.
 3. Het bestuur is bevoegd, om met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een lid, of bestuurder wordt gegeven en door de Hogeschool Rotterdam wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Algemene Ledenvergaderingen

Artikel 9.

 1. Jaarlijks worden minimaal twee Algemene Ledenvergaderingen gehouden.
 2. Voorjaarsvergaderingen te houden in de maand januari, zo mogelijk in de 1e week, waarin onder andere bestuur en commissies hun jaarverslag uitbrengen en het bestuur rekening en verantwoording aflegt van het in het afgelopen boekjaar gevoerd financieel bestuur en conform het rooster van aftreden bestuursverkiezingen worden gehouden.
 3. Najaarsvergadering, te houden in de maand juni, zo mogelijk in de 1e week, waarin het bestuur onder andere zijn begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring indient.

Bestuur

Artikel 10.

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit minimaal een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn. Het algemeen bestuur kan worden aangevuld met een bestuurslid interne betrekkingen, een bestuurslid externe betrekkingen of een algemeen bestuurslid met een eigen portefeuille.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het algemeen regelement of in andere reglementen:
  1. De algemene leiding van zaken;
  2. De uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. Benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert structureel tenminste twee keer per onderwijsperiode. Daarnaast vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur dat wensen.
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor  aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van de geldige stemmen genomen.
  Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Het dagelijks bestuur

Artikel 11.

 1. De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris, de penningmeester en de overige bestuursleden vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  b. Is bij alle interne officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 3. Taken van de vicevoorzitter:
  a. Geeft leiding en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  b. Is bij alle officiële externe vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 4. Taken van de secretaris:
  a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  b. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
  c. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
  d. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  e. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle ereleden zijn opgenomen.
 5. Taken van de penningmeester:
  a. Beheert de gelden van de vereniging;
  b. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  c. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  d. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel te houden en deze, evenals de op de uitvoering van stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  e. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 6. Taken van het bestuurslid Interne Betrekkingen:
  a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals ingekomen stukken te bewaren, met betrekking tot de correspondentie met de verenigingscommissies.
  b. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen met commissieleden;
  c. Zorgt voor bekendmakingen en veranderingen in verenigingsrichtlijnen aan de commissies;
 7. Taken van het bestuurslid Externe Betrekkingen
  a. Zorgt voor het leggen / onderhouden van contact met logistiek gerelateerde bedrijven.
  b. Draagt bij aan het organiseren en bekendmaken van excursies / gastsprekers.
  c. Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten tussen LMR en het bedrijfsleven.
  d. Vertegenwoordigd de studievereniging op beroepenmarkten, beurzen en netwerkborrels.

Bestuursverkiezing

Artikel 12.

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 6 jaar na zijn verkiezing af.
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Stemmen

Artikel 13.

 1. Ieder lid en erelid ingeschreven in de ledenadministratie en die zijn/haar verschuldigde contributie heeft betaald, heeft bij stemmingen tijdens de Algemene Ledenvergadering één stem.
 2. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 3. Aan één lid kan slecht door één ander lid volmacht tot uitoefening van het stemrecht worden verleend. De volmacht dient schriftelijk bij de secretaris ingeleverd te worden voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering en dient datum, naam gevolmachtigde en naam met handtekening van de volmacht verlener bevatten.
 4. Een bestuurslid kan in de Algemene Ledenvergadering het stemrecht slechts uitoefenen uit hoofde van het eigen lidmaatschap.
 5. Bij een schriftelijke stemming wordt gebruik gemaakt van stembriefjes. Stembriefjes die niet voldoen aan hetgeen op de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt is, worden als ongeldig beschouwd.
 6. Donateurs en begunstigde leden hebben geen stemrecht.


Raad van advies 

Artikel 14.

Onder de raad van advies wordt verstaan het orgaan dat het bestuur adviseert en toeziet op de algemene gang van zak in Study Association Logistics Management Rotterdam.


Artikel 15.

 1. De leden worden benoemd door de raad van advies, met instemming van het algemeen bestuur.
 2. De raad van advies bestaat uit ten hoogste vijf leden.
 3. De raad van advies wijst uit zijn middelen een voorzitter aan.
 4. Indien een vacature in de raad van advies ontstaat, treedt de voorzitter van de raad van advies in overleg met het bestuur over de procedure voor de invulling van de vacature. Gestreefd wordt naar een samenstelling die voldoende deskundigheid biedt op het werkterrein van Study Association Logistics Management Rotterdam.
 5. De leden van de raad van advies kunnen worden ontslagen door de raad van advies, met instemming van het algemeen bestuur. Ontslag vindt slechts plaats wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende redenen.

Artikel 16.

 1. De raad van advies kan met instemming van het algemeen bestuur afspraken maken over de toewijzing van aandachtsvelden aan een of meer leden, zoals financiën, kwaliteitszorg, sponsoring, etc. De leden van de raad van advies blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor de taakuitoefening van de raad van advies.
 2. De raad van advies kan met oog op het voorbereiden van een advies uit zijn midden commissies vormen, waarvan ook anderen dan de leden van de raad van advies deel uit kunnen maken. Adviezen worden door de gehele raad van advies vastgesteld.

Artikel 17.

 1. Onder vergaderingen bedoeld in dit regelement dienen te worden verstaan:
  a. De bijeenkomsten van de raad van advies waarin de leden elkaar in persoon op de vergaderlocatie treffen;
  b. De bijeenkomsten van de raad van advies door middel van telecommunicatieapparatuur.
 2. In beginsel vinden vergaderingen van de raad van advies plaats op wijze als aangegeven in het eerste lid onder a.
 3. In spoedeisende gevallen vindt de vergadering van de raad van advies plaats door middel van telecommunicatieapparatuur, als bedoeld in het eerste lid onder b, mits alle in functie zijnde leden van de raad van advies over deze vorm van vergadering zijn geraadpleegd en geen van hen daartegen bezwaar heeft gemaakt.
 4. De raad van advies vergadert zo vaak als nodig wordt geoordeeld doch minimaal eenmaal per onderwijsperiode.
 5. De raad komt in vergadering bijeen op verzoek van:
  a. De voorzitter van de raad van advies;
  b. Tenminste twee leden van de raad van advies;
  c. Het bestuur.
 6. De leden van de raad van advies worden schriftelijk uitgenodigd voor een vergadering.
 7. De raad van advies kan besluiten om anderen dan de leden tot de vergadering toe te laten.

Artikel 18.

 1. De leden van de raad van advies hebben daarin op persoonlijke titel zitting
 2. De leden van de raad van advies hebben ieder één stem.
 3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de (fungerend) voorzitter de doorslag.
 4. Besluiten van de raad worden vastgelegd in de notulen dan wel bij afzonderlijke verklaring. Afwijkende standpunten kunnen op verzoek van een lid van de raad van advies in de notulen en in een uit te brengen advies worden vastgelegd. De notulen worden na vaststelling door de voorzitter ondertekend.

Artikel 19.

 1. De raad van advies heeft tot taak om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren inzake het te voeren beleid en de te volgen strategie op de volgende gebieden.
  a. De verder uitbouw van Study Association Logistics Management Rotterdam;
  b. Het signaleren van commerciële mogelijkheden;
  c. De aanpassing van het beleid en de uitvoering van procedures.
  Voorafgaand aan het nieuwe begrotingsjaar legt het bestuur het jaarplan en de begroting ter advisering voor aan de raad van advies. Na afsluiting van het begrotingsjaar legt het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag ter advisering voor aan de raad van advies.
 2. De raad van advies heeft aldus een belangrijke klankbordfunctie.
 3. De leden van de raad van advies zetten daartoe hun eigen kwaliteiten en voor zover van belang hun netwerken ter beschikking.


Artikel 20.

 1. Lede van de raad van advies maken melding van hun hoofd- en nevenfuncties. Zij bekleden geen functies die met het oog op het goed functioneren van Study Association Logistics Management Rotterdam ongewenst zijn. Leden van raad van advies vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling.
 2. Elk potentieel tegenstrijdig belang van materiële betekenis wordt terstond aan de voorzitter van de raad van advies gemeld inclusief relevante informatie inzake familierechtelijke of andere persoonlijke betrekkingen.
 3. Leden van Study Association Logistics Management Rotterdam, alsmede het bestuur hebben de mogelijkheid vermeende onregelmatigheden van algemene, financiële of operationele aard aan de voorzitter van de raad van advies te rapporteren. De raad van advies is verantwoordelijk voor het bevorderen van noodzakelijke besluitvorming over het oplossen van dergelijke zaken.


Artikel 21.

De leden van de raad van advies ontvangen geen reiskostenvergoeding voor reizen in functie van de raad van advies, ongeacht de wijze van vervoer. Tevens ontvangen de leden geen vacatiegeld voor de reguliere bijeenkomsten van de raad. Functioneren in de raad van advies is in zijn geheel vrijwillig.

Kascommissie

Artikel 22.

 1. Conform artikel 18 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel uit maken van het dagelijks bestuur.
 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Overige commissies

Artikel 23.

 1. De commissieleden worden, in overleg met de zittende leden van de betreffende commissie, door het bestuur benoemd.
 2. Er zijn 3 vaste commissies, te weten:
  1. Excursiecommissie
  2. Bindingscommissie
  3. Public Relations Commissie
 1. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor de studiejaren of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het algemeen reglement.
 3. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het algemeen bestuur, dat de commissie benoemde.
 4. Een commissie vergadert zo dikwijls het bestuurslid Interne Betrekkingen of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur dat de commissie heeft ingesteld.

Contributie

Artikel 24.

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Gebouwen van de vereniging

Artikel 25.

 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
 2. Het verenigingskantoor is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
 3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Aansprakelijkheid van de leden

Artikel 26.

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Representatie

Artikel 27.

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

 1. Huwelijk van een lid;
 2. Geboorte zoon/dochter van een lid;
 3. Bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 4. Bij het 12,5, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
 5. Overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Sponsoring

Artikel 28.

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. De vicevoorzitter is belast met het volgens de richtlijnen uitvoeren van deze werkzaamheden.

Wijziging van het algemeen reglement

Artikel 29

 1. Het algemeen reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het algemeen reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 7 dagen bedragen.
 2. Tenminste 5 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het algemeen reglement tenminste 5 dagen voor de vergadering in het verenigingsorgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot wijziging van het algemeen reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt binnen 2 weken daarna schriftelijk de stemming vastgelegd.

Slotbepalingen

Artikel 30.

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zicht te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. In gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar verantwoording aan de algemene ledenvergadering.
 3. De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard dan ook, ongeacht welke oorzaak. Leden en donateurs zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid.
 4. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit algemeen reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van een informatie-uiting waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Interne link 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 4 juni 2017.


Namens het bestuur van de vereniging:

Bestuursvoorzitter:      Ilse de Roo

Secretaris:                   Wilbert van Lindenberg